Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.
Тя е юридическо лице със седалище София.
Съсловието на професионалистите по здравни грижи е най-многобройното в здравеопазната система - около 50 000 души. То включва най-различни професии - медицински сестри, акушерки, лаборанти и фелдшери, т. е. всички девет вида професии, получавани в медицинските колежи, а също така професиите на ръководителите на здравните грижи от различни нива, преподавателите по здравни грижи в Медицинските колежи и факултети, и др. Всички те притежават различни образователни степени - полувисше, специалист с висше професионално образование от колежите, бакалаври, магистри, доктори. Осъществяват различни видове грижи - промотивни, превантивни, диагностични, клинични, рехабилитационни, управление на грижите, обучение и т.н. Работят в различни структури, имат отношение към здравеопазването - учебни, болнични, извънболнични, управленски, професионални, хосписни и др.
Мисията на професионалистите по здравни грижи е да задоволяват нуждите от здравни грижи за човека - болен или здрав, когато той не може (поради болест, възраст или недъг), не знае как или не трябва да ги осъществява сам.
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи упражнява своята дейност по места чрез регионални колегии. Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, които упражняват професията си, членуват в БАПЗГ. Членството на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти, които не упражняват професията си, е доброволно. Медицинска сестра, акушерка или асоцииран медицински специалист може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията според закона на съсловната организация и е вписан в регистъра на регионалната колегия на БАПЗГ, на територията на която упражнява дейността си.
Професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти могат да извършват по назначение или самостоятелно, се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, след съгласуване с БАПЗГ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАПЗГ ИМАТ ПРАВО:
• да избират и да бъдат избирани в органите на БАПЗГ и на регионалните колегии;
• да се ползват от закрилата на асоциацията при спорове, свързани с упражняването на професията;
• на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена работоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт, съгласно устава;
• да бъдат информирани за дейността на БАПЗГ;
• да търсят съдействието на БАПЗГ за професионалното си усъвършенстване;
• на достъп до обстоятелствата, вписани в регистъра.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАПЗГ СА ДЛЪЖНИ ДА:
• упражняват своята професия в съответствие с Кодекса за професионална етика и в рамките на своите компетенции;
• прилагат правилата за добра практика;
• спазват устава;
• уведомяват управителния съвет на регионалната колегия, в която членуват, за промените, свързани с упражняването на професията.