УМБАЛ :: Александровска :: София

English
НАЧАЛО
РЪКОВОДСТВО
КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
КЛИНИКА ПО АЛЕРГОЛОГИЯ И АСТМА
КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕФР. И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
КЛИНИКА ПО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ
КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА
КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ
КЛИНИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ДИАЛИЗА
КЛ. ПО ДЕТСКО - ЮНОШЕСКА ПСИХИАТРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН КДП БЛОК
СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ЦЛТЛМКФ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ
ЦЕНТЪР ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ЦЕНТЪР ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
МЦ АЛЕКСАНДРОВСКА
БОЛНИЧНА АПТЕКА

КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ “ПРОФ. К. ЧИЛОВ”

Извършва ефективно лечение при остър инфаркт на миокарда с провеждане на първична коронарна ангио-пластика и имплантация на стентове, ангиопластика на коронарни стенози, лечение на остра сърдечна слабост, на ритъмни и проводни нарушения, поставят се различни видове електрически кардиостимулатори.

В клиниката се извършва в пълен обем функционална диагностика.

Телефон: 02/ 9230 523
Ангиограф: 02/ 9230 467

Началник клиника
Доц. д-р Стефан ДЕНЧЕВ, дм

Завършва висше медицинско образование в МА-София.

Работи като участъков лекар, ординатор ВО, РБ.

От 12.1980 год. – асистент Клиника по Кардиология МА - София.

Придобива специалност “Вътрешни болести” през 1985 год. и “Кардиология” - 1987 год.

Квалификации:

  • Инвазивна кардиология – Германия, САЩ

  • Придобита научна степен кандидат на медицинските науки - 1994 год.

  • Придобито научно звание доцент - 1996 год.

Началник Клиника по Кардиология е от 05. 2002 год.

Ръководител инвазивен ангиокардиографски сектор.

Има над 120 публикации и съобщения.

Съавтор на учебник по Вътрешни болести за специализиращи лекари, на учебник по Вътрешни болести за студенти по медицина и на учебник по Вътрешни болести за студенти по фармация. Ръководител на аспиранти.

Член на Българско дружество по кардиология – управителен съвет; Списание “Българска Кардиология” - редакционен съвет; Българско дружество по интер-венционна кардиология; Европейско дру-жество по кардиология.

 

КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ

В клиниката се диагностицират и лекуват всички гломерулни, тубулно-интерстициални и съдови бъбречни заболявания, нефролитиаза, вродени и наследствени нефропатии, бъбречно засягане при системни автоимунни заболявания и имунни васкулити, при диспротеинемии и при диабет, остра бъбречна недостатъчност, хронична бъбречна недостатъчност във всички стадии. Приемат се пациенти от цялата страна с всички бъбречни заболявания.

Телефон: 02/ 9230 248

Началник клиника
Доц. д-р Боряна КИПЕРОВА, дм

Завършва медицина през 1967 г. в София.

От 1968 до 1973 г. работи като ординатор в Сливен и Перник.

От 1973 г. е асистент в Клиника по гастроентерология, а от 1980 г. - в Клиника по нефрология, Катедра по вътрешни болести при Медицински факултет - София.

От 1991 г. е доцент към Клиника по нефрология при УМБАЛ “Александровска”, а от 1995 г. - Началник на клиниката.

Специализации - Франция и Белгия.
Специалности - “Вътрешни болести”, “Нефрология”.