УМБАЛ :: Александровска :: София

English
НАЧАЛО
РЪКОВОДСТВО
КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
КЛИНИКА ПО АЛЕРГОЛОГИЯ И АСТМА
КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕФР. И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
КЛИНИКА ПО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ
КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА
КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ
КЛИНИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ДИАЛИЗА
КЛ. ПО ДЕТСКО - ЮНОШЕСКА ПСИХИАТРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН КДП БЛОК
СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ЦЛТЛМКФ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ
ЦЕНТЪР ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ЦЕНТЪР ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
МЦ АЛЕКСАНДРОВСКА
БОЛНИЧНА АПТЕКА

ЦЕНТЪР ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Извършват се биопсични изследвания; изследват се фиброгастроскопски, ректоскопски щипкови биопсии както и транскутанни чернодробни пункционни биопсии; специализирана диагностика на бъбречните заболявания и бъбречно-трансплантираните пациенти; гинекологична патология; цитологична диагностика; имунохистохимични изследвани (тези изследвания подпомагат прецизната морфологичната диагностика на злокачествените тумори. Имат особено важно значение за фенотипизацията на лимфопролиферативните заболявания, както и за определяне на хормоналния статус и HER2 експресията при карциноми на гърдата); изследвания на невропатология; изследвания на материали от починали пациенти, вкл. и такива с инфекциозни заболявания (вирусен хепатит, туберкулоза, хеморагична треска, СПИН и др.).

Телефон: 02/ 9230 831

Началник център
Доц. д-р Светлана ХРИСТОВА

Завършва медицина през 1977 г. в МА-София. През 1978-81 г. работи като ординатор в Патологоанатомично отделение на ОБ-Монтана. В периода 1982-2000 г. последователно е аспирант, асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра патоанатомия на МА-София.
Придобива специалност “Патологоанатомия” през 1987 г., през 1998 - квалификационна степен по цитопатология, 2000 г. - научно звание “Доцент”.
От 1999 г. е Ръководител на Централна лаборатория по цитопатология към Център по клинична патология на УМБАЛ “Александровска”, от 2006 г. изпълнява длъжността Началник на Центъра по клинична патология.
Специализации в Германия (1983 г.), Унгария (1986 г.), Полша (1988 г.), Холандия (1996 г.).
Член на Европейската асоциация на дружествата по цитология, Зам. председател на Българското дружество по патология, член на Европейската асоциация по патология, член на Европейската асоциация на ръководителите на програми за обучение по патология (ЕАРСР).

 

ЦЕНТЪР ПО МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА

Основната дейност на Центъра се състои в оказване на високо специализирана диагностична, лечебна и превантивна дейност при вертеброгенната болка (т.н. “радикулити”, ”неврити”, ”дископатии” и т.н.), която представлява най-разпространената болкова патология на съвременния човек.

Телефон: 02/ 9230 490

Началник център
Доц. д-р Величка МЪЛЧАНОВА, дм

Завършва медицина в София и има основна специалност по физикална и рехабилитационна медицина.
През 1988 г. защитава първата в страната дисертация по мануална терапия при вер-теброгенните заболявания на нервната система. От 1970 г. внедрява този ефективен метод на територията на Александровска болница (в клиниките по неврология и по неврохирургия).
Специализирала е в престижни Университетски клиники в Прага и Париж и е международен преподавател по мануална медицина. През 1975 г. разкрива първия специализиран кабинет по мануална терапия в България.
От 1988 г. е доцент към Катедрата по неврология. Ръководител е на високоспециализирани курсове по неврология и по физикална медицина и е Председател на Българската научна асоциация по мануална терапия на вертеброгенните заболявания.