УМБАЛ :: Александровска :: София

English
НАЧАЛО
РЪКОВОДСТВО
КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
КЛИНИКА ПО АЛЕРГОЛОГИЯ И АСТМА
КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО КОСТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕФР. И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ
КЛИНИКА ПО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ
КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ
ПСИХИАТРИЧНА КЛИНИКА
КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ
КЛИНИКА ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО НЕВРОЛОГИЯ
КЛИНИКА ПО ДИАЛИЗА
КЛ. ПО ДЕТСКО - ЮНОШЕСКА ПСИХИАТРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН КДП БЛОК
СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
ЦЕНТРАЛНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ЦЛТЛМКФ
ЛАБОРАТОРИЯ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ
ЦЕНТЪР ПО КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ЦЕНТЪР ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
МЦ АЛЕКСАНДРОВСКА
БОЛНИЧНА АПТЕКА

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

Основните направления в лечебно – диагностичната дейност на ЦЛНМ са:

  • Ранна функционална диагностика на заболяванията на костната и ендокринна система, бъбреците, сърцето, белия дроб, мозъка, на храносмилателния тракт, на кръвотворните органи, визуализиране на тумори, техните метастази и рецидиви, както и възпалителни процеси.

  • Определяне с висока точност на нивата на хормоните и туморните маркери (за ранна диагноза и проследяване ефекта от терапията на различни туморни заболявания).

  • Приложение на метаболитна радионуклеидна терапия при повишена функция на щитовидната жлеза, болков синдром от костни метастази, както и неподдаващ се на лечение ревматоиден артрит на коленните стави.

Телефони: 02/ 9230 705, 9230 695
Телефон, факс: 02/ 9230 646

Началник лаборатория
Проф. д-р Ирена КОСТАДИНОВА, дмн

Завършва висше медицинско образование в Медицинска академия (МА)-София през 1977 г. През 1978 г. е редовен аспирант в Централната радиоизотопна лаборатория към МА-София. През 1980 г. защитава Кандидатска дисертация. От 1981 г. е научен сътрудник към Централна радиоизотопна лаборатория, МА-София. През 1990 г. защитава Докторска дисертация. От 1995 г. е Ст. н. с. II ст., а от 2000 г. - Ст. н. с. I ст. към Клиничния център по нуклеарна медицина и лъчелечение, Медицински университет (МУ)-София.
Специализира в Германия и Англия.
Носител на награда по медицина за млади научни работници (1987 г.) и на титлата “Почетен рациона-лизатор” (1997 г.).
Член на Европейската асоциация по Нуклеарна медицина, Национален делегат на България към Европейската асоциация по Нуклеарна медицина, Председател на Българското дружество по Нуклеарна медицина и Зам. председател на Българската асоциация по Радиология. Национален консултант по Нуклеарна медицина.
Включена е в Международното издание "Кой кой е на света".
От 2007 г. е началник на Централна лаборатория по нуклеарна медицина към УМБАЛ ”Александровска”.
Има над 200 публикации в наши и чужди списания, автор е на 5 монографии, 4 изобретения и 21 рацонализации.

 

ЦЕНТЪР ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
И ДЕОНТОЛОГИЯ

Извършване на аутопсии при насилствена смърт, както и при съмнение за такава и всички свързани с това допълнителни изследвания. Прегледи на живи лица по повод престъпления срещу личността, при полови престъпления, изследване на веществени доказателства, извеждане на ДНК профил на живи лица с цел индентификация на личността, изследване на биологични следи по веществени доказателства, ДНК при спорен родителски произход, изследване на кръвни пробипо кръвно-групови фактори при спорен родителски произход. По желание на гражданите се извършват: - прегледи по повод престъпления срещу личността; - изследвания при спорен родителски произход - серологично и чрез ДНК-профилиране; -изследвания при съмнения за употреба или отравяне с алкохол, наркотични, силно упойващи или токсични вещества; - аутопсии по желание на близките.

Телефон: 02/ 9230 412 • Телефон, факс: 02/ 9230 721

Началник ЦСМД
Доц. д-р Николай СТАНЧЕВ

Началник ЦСМД - Доц. д-р НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ
Завършва медицина във ВМИ-Пловдив през 1978 г.
През 1983 г. придобива специалност по “Вътрешни болести”.
От 1983 до 1987 г. - Редовна целева аспирантура по съдебна медицина в Първи Московски медицински институт - Москва, Русия.
1987 г. - Защитена кандидатска дисертация - придобита научна степен ”доктор”.
През 1992 г. придобива специалност по “Съдебна медицина”.
От 1979 до 1983 г. е асистент по вътрешни болести във ВМИ-Пловдив - филиал гр. Пазарджик - Втора вътрешна клиника. От 1983 до 1987 г. е редовен аспирант по съдебна медицина в Първи Московски медицински институт – Москва, Русия. От 1987 до 2003 г. е последователно асистент (1987), старши асистент (1992) и главен асистент (1994) в Катедрата по съдебна медицина и деонтология – Мeдицински факултет, София.
От 2004 - извънреден Доцент в Катедрата по съдебна медицина и деонтология - Медицински факултет, София.
От 2008 - редовен Доцент в Катедрата по съдебна медицина и деонтология – Медицински факултет, София.
Член на Балканската академия за съдебномедицински науки от 2002 и на Асоциацията на съдебните експерти от 2005.