Началник Клиника по хематология Национален Консултант по Клинична хематология
Доц. д-р Георги МИХАЙЛОВ, дм
Тел: 02/ 9701 278

Завършва медицина във ВМИ –СОФИЯ през 1981.
Работи като военен лекар (1981-1983); асистент, главен асистент, доцент и ръководител Трансплантационно отделение в Национална специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания (1983-2004); Началник на Трансплантационно отделение към НЦХТ (2005-2009) и Началник Клиника по Хематология НСБАЛХЗ (от 2008).
Придобива специалност по „Детски болести” (1988), „Клинична хематология“ (1991) и специалност „Клинична Онкология” (2006). През 1999 защитава дисертация на тема: "Неходжкинови лимфоми в детска възраст". Специализирал онкохематология в болница "Света Анна", Виена (1991–1992) и в Кантонална Университетска болница, Женева (1993); трансплантация на костен мозък и периферни стволови клетки в Европейския Трансплантационен Център - Университетска болница "Свети Анто-ан", Париж (1994–1995) и в Университетската болница, Хановер (1999).
Има издадени над 40 публикации, участие в учебници и монографии, международни конгреси, публикации в популярни вестници и списания. Членува в Научно дружество по клинична и трансфузионна хематология - член на Ръководството, Европейска асоциация по трансплантация на костен мозък (EBMT), Американска Асоциация по Хематология.


Старша медицинска сестра
Весела Ковачева

КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ

Началник клиника - Доц. д-р Г. МИХАЙЛОВ, дм
Старша медицинска сестра - Весела КОВАЧЕВА
Дежурен лекар

Клиниката по хематология е една от основните структури на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. Със своята над 60-годишна история тя е традиционно водеща структура в национален мащаб по отношение на лечението на кръвните заболявания. Разполага с модерна клинична база, представена от пълен спектър звена за консултация и лечение на болни с хематологични заболявания с използването на хемотерапия, конвенционална и високодозова химиотерапия, таргетноориентирано лечение и миелоаблативни режими с трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Клиниката съсредоточава болни от цялата страна, които получават необходимата консултация в специализираните клинич-ни съвети по лимфоми, левкемии и трансплантация на ХСК. Към клиничния блок са разкрити специализирани сектори, в които се извършва пълен спектър от специализирани изследвания на съответните заболя-вания, поддържа се регистър на болните и се провежда лечение. Клиничната база разполага с условия за конвенционална хоспитализация (52 болнични легла), модерно обособено отделение за осъществяване на дневни манипулации, хемотрансфузии и химиотерапия (с 20 болнични легла), както и с най-голямото в страната отделение, изградено и оборудвано за трансплантации на хемопоетични стволови клетки (с 10 легла в 9 бокса). Наличието и функционирането на трансплантационен център в НСБАЛХЗ ЕАД представлява значителен скок в клиничната хематология, с което клиниката получава напълно завършен по Ервопейските стандарти облик.

В клиниката се осъществява научно-изследователска и научно-приложна дейност в областта на медицинската наука и практика, свързана с прилагане на съвременни медицински технологии в хематологията и разработване и внедряване на свързаните с тях програми и методи. Провеждат се клинични изпитвания на лекарства и меди-цинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство. Клиниката е една от водещите бази за обучение на студенти, специалисти и специализанти по специалността „Клинична хематология”.

Телефони:
Началник клиника: 02/ 9701 278
Старша мед. сестра: 02/ 9701 172
Дежурен лекар: 02/ 9701 125